rimatmag: addaak manen, ligaya ragsak

addaak manen, ligaya ragsak

addaak manen, ligaya ragsak
diak latta ngamin maawatan
ti alimbasag dagiti sardammo a sardamko
libasak koma ida iti saning-i
dagiti kinsenas ken katapusan
ipumponko koma lattan iti kiraos ti lamisaan
ngem sika latta ngamin ti anniniwan
ti sipnget iti muging ken barukongko
tapno daramuangak latta ti edenmo.

kas iti sanaangmo a dika pulos mapagkedkedan
iti lamolamo nga altarmo
saan a diak subliasublianan dagiti dimo maawatan--
ken diak met maawatan--a kinakonsagrado ti silaw
ken musika ti biag a dangdanggayam iti seremonia
ti tiltiliwem a mutiat' pannakaisalakan
ti gil-ayab iti dalikan:
aglemmeska iti ingel ti gitagita a kalis
agpulotanka iti pitakpitak a tinapay
makiapagak met, ligaya, ta kaasiak
ti pait dagiti luam ken saem
dagiti bibigmo a kanayonmo a kutkutiman.

ket addaakto latta kadagiti saning-i
dagiti kinsenas ken katapusan
agingga a maawatanta ti pudno
a silaw ken musika ti biag...
ti pudno a kalis ken tinapay ti pannakaisalakan!


JOHMAR ROSARIO ALVAREZ
Mabuttal East, Ballesteros
3516 Cagayan

Premiado nga agtutubo a mannurat ni JOHMAR ROSARIO ALVAREZ. Mairaman kadagiti nayalatnan ti Umuna a Gunggona iti Patrons for Iluko Literature iti nagsaruno a tawen, 2000 ken 2001, iti Abuan-Valdez Awards for Iluko Literature, 2000, ken iti Edgar Lara Iluko Poetry Writing Contest, 1999. Nagturpos iti Automotive Mechanics ken Edukasion iti Bukig National Agricultural and Technical School, Aparri, Cagayan. Writing fellow para iti Iluko poetry ti 38th UP National Writers Workshop idi 2001. Mangisursuro iti Northern Cagayan Colleges iti Ballesteros, Cagayan nga ilina. Agbirbirok ti ikallaysana.Kunkunada (0):


Post a Comment<< Parupa