rimatmag: Lagip ti Maysa a Peon

Lagip ti Maysa a Peon

Agapon no kua ti duadua iti alipusposna:
agtalinaed a kas iti panagtaeng dagiti kalio
iti dakulapna.

Tunggal matmatanna ti panangkarit
ti pasdek iti nangisit a langit--agsaniit
ti murdong ti ramay a dinusa ti martilio–
agpalteg ti gurong a ginundawayan ti maso–
agbuangger dagiti takiag ken abaga
a nakigabbo iti semento ken graba.

Iti panagruar-serrek dagiti sumilsilap
a sapatos, kinidemanna idi a tinilmon
ti innapuy a pinananam ti asin
(uray ngamin ti kamatis ken daing
ket impapelen ti kontrata).

Iti panagtangadna, rugmaan ti alinggaget
ti barukong– ti pannakatnag ti bagi
ket isu ti inplasion dagiti angesda,
naderderen sakbay nga agdisso iti tapok.

Uray no agdung-aw ti tangatang,
saanen a magunggon ti pasdek.

Awitenna ti abaga nga agawid,
lam-eken piman ti boksit,
agsasaibbek ti bolsa a pigis.

Amirisenna ti tunggal addang,
makasikkarud ket binting, amangan.


ARIEL S. TABAG
Villa, Sta. Teresita
3512 Cagayan

Kunkunada (1):
@November 15, 2005 at 9:00 PM ni Anonymous Anonymous, kunana...

mustan dati a pagayam?maysa ka gayamen mannurat.

Post a Comment<< Parupa