rimatmag: Mautang a Ragsak

Mautang a Ragsak

Aldaw no umay dagiti mautang a ragsak
Kadagiti di makateppel a bisin ti kayat
Maukas no kua ti litania dagiti sensilio
A di pay naiggaman. Agpuonan latta dagiti
Bumaknang a gundaway iti katay ti pannakausar,
Ngem dumawi latta met dagiti naapas a darikmat
Iti sapatos ti essem wenno bado ti palangguad,
Special offer ti kinagarbo wenno wall décor
Ti ray-aw wenno emergency light ti kinabulsek
Nga agsainnek no agsingir ti ganggandiong
A pannakapnek.
Manen, mabaliwan latta a mairugi
Ti maadi-adi a pannakaimaro ti bigat
Iti listaan ti inutang a pannakatay. Nupay
Sinegundo nga agudaod dagiti adipen ti bisin
Makaratikit latta uray sagrado a sentabo a maisupli
Iti anges ti guduat’ komportable a batibat
Ti agpaparaw a panunot. Maikur-it iti rigat ti dusngi
Ti sagpipiso a pannakaisalda iti pinisara a kettang!
Wen, lumung-aw no kua dagiti baria a silpo ti nguy-a
Ket di mapupuotan nga umawat ti rutrot a dakulap
Ti matintinnagan a biag.


JOEL B. MANUEL
Brgy. 12, Balioeg, Banna
2908 Ilocos Norte


Narimat ti bituenna nga agkabannuag a mannaniw ni JOEL B. MANUEL. Umuna a Gunggona iti TGT Awards, iti JBC Awards ken iti Avant-Garde Poetry Contest, 1999; Maikatlo a Gunggona iti Gantimpalang Collantes 2002 ken Maikadua a Gunggona iti Talaang Ginto 2003, agpada nga impaay ti Komisyon ng Wikang Filipino. Mangisursuro iti Caribquib National High School iti ilina a Banna, Ilocos Norte. Writing fellow ti 1998 UP National Writers Workshop, Baguio City. Bise-presidente ti GUMIL Ilocos Norte. Awan pay planona nga agasawa.
Kunkunada (0):


Post a Comment<< Parupa