rimatmag: Uma

Uma

'dinton agsaringit dagiti sungrod
naipempendan, ur-urayen ti dalikan
kap'tan ti iro iti naasuk a dapogan
paglutuan dagiti bukatot a kumaw.

namagmaganen ti natay a bagi ti sungrod
mabati lattat' ling-et a lana dagiti rinnupir
agsagawisiw ti apuy, agkatawa ti darang
taginayonennat' segged arindaraen a beggang.
... pakasinitan ti bukatot a kumaw.

naigurod a sungrod banag dagiti sanga
pinukan, binalsig, kumaw iti kinabukatotda?
aglunit ngata met ti nagrengngat a daga
a mabisibisan maiparakupok a darada?
nagsala idi dagiti sanga nga indayon ti bulong
immisemda met idi kadagiti ag-agek ti pul-oy
nagubbotda nga imminum iti bang-ar ti linnaaw
rimmabangada, agur-uray panagukrad sabsabong.
... nalaylay amin dagitoy, gapu iti bukatot a kumaw.

dung-awan ti langit dagiti puon a nagpukanan
dengngepen barat' init dagiti sugat a naparnuay
tapno agsulbod, sumari, ti ad-adu pay a sanga
agubbot, agsabongda; ayamuomdat' agadiwara.
... masbaalan ngata ni kumaw: bileg ti kinalupoyda?NOLI S. DUMLAO
Paoay, Ilocos Norte

Kunkunada (0):


Post a Comment<< Parupa